AirCover untuk Hos
AirCover untuk Hos
AirCover untuk Hos
AirCover untuk Hos
AirCover untuk Hos
AirCover untuk Hos

Perlindungan menyeluruh. Sentiasa disertakan, sentiasa percuma. Hanya di Airbnb.

Insurans liabiliti USD1 juta

Anda akan dilindungi—meskipun berlaku kejadian terpencil di mana tetamu tercedera.

Perlindungan kerosakan USD1 juta

Kami melindungi kerosakan yang disebabkan oleh tetamu terhadap penginapan dan harta benda anda, termasuk barangan berharga.

Perlindungan kerosakan akibat haiwan peliharaan

Jangan bimbang: kerosakan tidak terduga yang dilakukan oleh tetamu berkaki empat akan dilindungi.

Perlindungan pembersihan intensif

Kami akan memberi pampasan kepada anda untuk kos pembersihan yang tidak dijangka.

Perlindungan kehilangan pendapatan

Airbnb akan membayar ganti kehilangan pendapatan jika anda membatalkan tempahan yang disahkan akibat kerosakan.

Tempoh pemfailan 14 hari

Anda ada 14 hari untuk melaporkan kerosakan—walaupun anda sudah ditempah penuh secara berturutan.

Pembayaran ganti pantas

Kami membayar ganti kepada anda untuk kerosakan yang disebabkan oleh tetamu dengan cepat; biasanya dalam masa 2 minggu.

Laluan yang lebih pantas untuk Superhost

Superhost akan mendapat akses kepada talian sokongan khas dengan keutamaan sambungan.

Hanya Airbnb memberi anda AirCover

AirbnbPesaing
Insurans liabiliti USD1 juta
Perlindungan kerosakan USD1 juta
Perlindungan kerosakan akibat haiwan peliharaan
Perlindungan pembersihan intensif
Perlindungan kehilangan pendapatan
Tempoh pemfailan 14 hari
Pembayaran ganti yang lebih pantas
Laluan yang lebih pantas untuk Superhost
Faedah menyeluruh AirCover untuk Hos berbanding tawaran percuma pesaing terbaik setakat 11/21.
Setiap kali anda menjadi hos di Airbnb, anda dilindungi.

Pertanyaan anda, kini dijawab

Tidak jumpa apa yang dicari? Layari Pusat Bantuan Airbnb.
Ketahui lebih lanjut tentang AirCover untuk Hos dan semua yang ditawarkan serta terma dan syaratnya .

Cuba jadi hos di Airbnb

Sertai kami. Kami akan membantu anda dalam setiap langkah.