AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Perlindungan menyeluruh. Percuma untuk setiap hos. Hanya di Airbnb.

Insurans liabiliti USD1 juta

Anda akan dilindungi—meskipun berlaku kejadian terpencil di mana tetamu tercedera.

Perlindungan kerosakan USD1 juta

Kami melindungi kerosakan yang disebabkan oleh tetamu terhadap penginapan dan harta benda anda, termasuk barangan berharga.

Perlindungan kerosakan akibat haiwan peliharaan

Jangan bimbang: kerosakan tidak terduga yang dilakukan oleh tetamu berkaki empat akan dilindungi.

Perlindungan pembersihan intensif

Kami akan memberi pampasan kepada anda untuk kos pembersihan yang tidak dijangka.

Perlindungan kehilangan pendapatan

Airbnb akan membayar ganti kehilangan pendapatan jika anda membatalkan tempahan yang disahkan akibat kerosakan.

Tempoh pemfailan 14 hari

Anda ada 14 hari untuk melaporkan kerosakan—walaupun anda sudah ditempah penuh secara berturutan.

Pembayaran ganti yang lebih pantas

Hos akan mendapat pembayaran ganti yang lebih cepat bagi kerosakan yang disebabkan oleh tetamu (purata 9 hari).

Laluan yang lebih pantas untuk Superhost

Superhost akan mendapat akses kepada talian sokongan khas dengan keutamaan sambungan.

Hanya Airbnb memberi anda AirCover

AirbnbPesaing
Insurans liabiliti USD1 juta
Perlindungan kerosakan USD1 juta
Perlindungan kerosakan akibat haiwan peliharaan
Perlindungan pembersihan intensif
Perlindungan kehilangan pendapatan
Tempoh pemfailan 14 hari
Pembayaran ganti yang lebih pantas
Laluan yang lebih pantas untuk Superhost
Manfaat AirCover berbanding manfaat yang ditawarkan secara percuma oleh pesaing utama kami.
Sentiasa disertakan dan sentiasa percuma apabila anda menjadi hos.

Pertanyaan anda, kini dijawab

Tidak jumpa apa yang dicari? Layari Pusat Bantuan Airbnb.
Ketahui lebih lanjut tentang AirCover dan semua yang ditawarkan serta terma dan syaratnya .

Cuba jadi hos di Airbnb

Sertai kami. Kami akan membantu anda dalam setiap langkah.