Cadangan akan ditunjukkan selepas menaip dalam input carian. Gunakan anak panah atas dan bawah untuk menyemak. Gunakan enter untuk memilih. Jika pemilihan adalah frasa, frasa itu akan dimasukkan ke carian. Jika cadangan adalah pautan, penyemak imbas akan menavigasi ke halaman tersebut.
Terma undang-undang

Terma Tambahan untuk Hos Pengalaman

Artikel ini telah diterjemahkan secara automatik.

JIKA ANDA TINGGAL DI, ATAU ORGANISASI YANG ANDA BERTINDAK UNTUK DITUBUHKAN DI, AMERIKA SYARIKAT, SILA AMBIL PERHATIAN: KLAUSA TIMBANG TARA DAN PENEPIAN TINDAKAN KELAS YANG TERKANDUNG DALAM TERMA PERKHIDMATAN AIRBNB TERPAKAI KEPADA SEBARANG PERTIKAIAN YANG BERKAITAN DENGAN TERMA TAMBAHAN INI UNTUK HOS PENGALAMAN.

Kali Terakhir Dikemas Kini: 25 Januari 2023

Anda bersetuju dengan Terma Tambahan ini untuk Hos Pengalaman ("Terma Hos Pengalaman") apabila anda menghantar Penyenaraian untuk Pengalaman di Platform Airbnb.

Terma Hos Pengalaman ini menambah Terma Perkhidmatan Airbnb ("Terma") dan Terma Perkhidmatan Bayaran Airbnb ("Terma Bayaran"), dan, kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini, Terma dan Terma Bayaran terpakai sepenuhnya kepada semua Hos Pengalaman, Penyenaraian Pengalaman, dan Pengalaman. Semua terma huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam Terma. Tiada apa-apa dalam Terma Hos Pengalaman ini yang boleh ditafsirkan untuk meminda atau bercanggah dengan Terma melainkan dinyatakan dengan jelas. Jika terdapat percanggahan antara Terma dan Terma Hos Pengalaman, Terma Hos Pengalaman ini mengawal setakat konflik.

1. Menyenaraikan Pengalaman. Untuk menyenaraikan Pengalaman, anda harus mencipta Penyenaraian dan menghantar Pengalaman kepada Airbnb. Pengalaman mesti setiap masa memenuhi standard dan syarat untuk Pengalaman. Apabila menyenaraikan Pengalaman, anda mesti, jika berkenaan, mendidik sepenuhnya dan memaklumkan Tetamu tentang (i) sebarang risiko yang wujud atau bersampingan dengan Pengalaman, (ii) sebarang syarat untuk penyertaan, seperti umur minimum, kemahiran yang berkaitan, atau tahap kecergasan, dan (iii) apa-apa lagi yang mereka mungkin perlu tahu untuk mengambil bahagian dalam Pengalaman dengan selamat (termasuk kod pakaian, peralatan, perakuan atau lesen khas, dll.). Airbnb berhak membuat keputusan, mengikut budi bicara mutlaknya, sama ada Pengalaman yang dihantar akan disiarkan di Platform Airbnb. 

2. Menjadi hos kepada Tetamu Airbnb. Setelah Pengalaman anda disiarkan di Platform Airbnb, anda boleh menambah tarikh dan masa apabila anda menawarkan Pengalaman anda melalui Platform Airbnb ("Instance"). Dengan menjadikan Pengalaman anda tersedia di Platform Airbnb, anda bersetuju bahawa hanya orang yang menempah melalui Airbnb boleh menghadiri Instance Pengalaman tersebut. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan membenarkan orang ramai menghadiri sebarang kejadian pengalaman anda yang tersedia di Platform Airbnb melainkan orang tersebut menempah melalui Airbnb (atau telah ditambah sebagai Tetamu tambahan untuk tempat yang ditempah melalui Platform Airbnb).

3. Pengalaman Impak Sosial. Jika anda ingin menyediakan Pengalaman yang memberi manfaat kepada organisasi impak sosial ("Pengalaman Impak Sosial"), anda dan organisasi yang memberi manfaat mesti mematuhi syarat kelayakan Pengalaman Impak Sosial. Apabila menyenaraikan Pengalaman Impak Sosial yang anda (i) nyatakan dan menjamin bahawa anda diberi kuasa sewajarnya untuk bertindak bagi pihak organisasi yang memberi manfaat dan (ii) mengakui dan bersetuju bahawa semua pembayaran akan ditujukan kepada akaun yang dimiliki oleh organisasi yang mendapat manfaat melainkan organisasi yang mendapat kebenaran daripada Airbnb seperti yang digariskan dalam syarat kelayakan Pengalaman Impak Sosial. Anda dan organisasi yang memberi manfaat mengakui bahawa menyenaraikan Pengalaman Impak Sosial tidak mencipta pengumpulan dana komersial atau penanggung insurans bersama, atau hubungan kepercayaan amal dengan Airbnb, dan Airbnb bukan penggalangan dana profesional atau penyertaan komersial. Jika organisasi yang memberi manfaat adalah organisasi bukan berasaskan keuntungan, organisasi bukan berasaskan keuntungan, dan bukan Airbnb, bertanggungjawab untuk menentukan apa, jika ada, sebahagian daripada Jumlah Harga adalah sumbangan amal dan untuk menyediakan resit cukai amal kepada Tetamu untuk sebarang sumbangan amal yang berkenaan. Anda dan organisasi manfaat bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi semua undang-undang yang terpakai kepada organisasi dan Pengalaman Impak Sosial anda.

4. Peralatan. Anda bertanggungjawab untuk menyediakan semua peralatan, termasuk bekalan, kenderaan, tempat dan bahan lain ("Peralatan") yang diperlukan untuk menganjurkan Pengalaman anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa Peralatan yang digunakan dalam Pengalaman anda berfungsi dengan baik dan mematuhi semua undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan, peralatan, pemeriksaan, dan keupayaan operasi. Kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang, anda menanggung semua risiko kerosakan atau kerugian kepada Peralatan anda.

5. Tanggungjawab Hos Pengalaman Tambahan. Anda bertanggungjawab untuk (i) memahami dan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan yang mungkin terpakai kepada Pengalaman anda, (ii) mendapatkan sebarang lesen, permit, atau pendaftaran yang diperlukan sebelum menyediakan Pengalaman anda; dan (iii) memastikan Penyenaraian dan/atau Menjadi Hos Pengalaman anda tidak akan melanggar sebarang perjanjian yang anda mungkin ada dengan mana-mana pihak ketiga. Anda boleh mendapatkan maklumat tambahan mengenai beberapa kewajipan undang-undang yang mungkin terpakai kepada anda di halaman Menjadi Hos Bertanggungjawab kami.

6. Penamatan. Sebagai Hos Pengalaman, anda boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel kepada kami atau dengan membuang semua Pengalaman anda daripada Platform Airbnb. Airbnb boleh menamatkan perjanjian ini serta-merta dan tanpa notis dan berhenti menyediakan akses kepada Platform Airbnb jika anda melanggar perjanjian ini dan/atau Terma atau Polisi kami yang lain, anda melanggar undang-undang yang berkenaan, atau kami percaya penamatan anda dinasihatkan untuk melindungi Airbnb, Ahli atau pihak ketiganya. Jika Penyenaraian Pengalaman anda tidak aktif selama 120 hari atau lebih, kami boleh membuangnya daripada Airbnb. Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, atau organisasi yang anda bertindak ditubuhkan di Amerika Syarikat, bahasa dalam Seksyen 6 ini menggantikan Seksyen 13.2 Terma berkenaan dengan semua aktiviti yang berkaitan dengan Menjadi Hos Pengalaman.

7. Menjadi hos sebagai Pasukan atau Organisasi. Anda mesti memberikan Pengalaman anda secara peribadi dan tidak boleh membenarkan mana-mana pihak ketiga menyediakan Pengalaman bagi pihak anda, melainkan dibenarkan oleh Airbnb. Mana-mana ahli pasukan, perniagaan, atau organisasi yang berinteraksi dengan Tetamu mesti ditambah kepada Pengalaman melalui kaedah yang ditetapkan oleh Platform Airbnb. Lihat Seksyen 6.5 Terma untuk maklumat tentang menjadi hos sebagai sebahagian daripada pasukan, perniagaan atau organisasi serta Terma Perkhidmatan Pengurusan Penyenaraian, yang diperbadankan di sini.

8. Insurans. Kami mungkin mewajibkan anda mendapatkan insurans anda sendiri untuk menyiarkan Pengalaman di Platform Airbnb. Dalam kes sedemikian, anda bersetuju untuk mendapatkan dan mengekalkan insurans untuk anda, ahli pasukan atau organisasi anda, dan/atau Pengalaman anda dengan perlindungan dan jumlah yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami untuk sebarang dan semua aktiviti yang berlaku pada Pengalaman anda. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Airbnb untuk mengesahkan perlindungan insurans tersebut. Sekiranya Airbnb telah memperoleh insurans liabiliti sendiri yang melindungi Pengalaman anda, insurans anda akan menjadi sumber perlindungan utama dan insurans Airbnb akan beroperasi sebagai insurans berlebihan atau kedua untuk sebarang amaun yang melebihi perlindungan anda. Perolehan perlindungan insurans kedua kami tidak melegakan anda daripada kewajipan anda untuk mendapatkan insurans dalam jumlah yang diperlukan oleh kami. 

9. Keterasingan. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan dalam terma ini dianggap tidak sah, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut (atau sebahagian daripadanya yang menjadikannya tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan) akan terjejas dan tidak menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan peruntukan yang selebihnya.

10. Pengubahsuaian kepada Terma Hos Pengalaman ini. Airbnb berhak mengubah suai Terma Hos Pengalaman ini pada bila-bila masa mengikut Seksyen 14 Terma.

11. Bertahan hidup. Melainkan anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah, United Kingdom, atau Switzerland, jika anda atau kami menamatkan Terma Hos Pengalaman ini, klausa Terma Hos Pengalaman ini yang secara munasabah sepatutnya kekal berkuat kuasa. Apabila Terma Hos Pengalaman ini ditamatkan, anda tidak berhak mendapat pemulihan akaun anda (jika akaun anda dibatalkan) atau Kandungan Ahli.

Artikel berkaitan

Dapatkan bantuan dengan tempahan anda, akaun dan banyak lagi.
Log masuk atau daftar